Saturday, October 11, 2008


black rag and bone leggings, sonia rykiel dress, black isli blazer, vintage red patent ferregamo flats, rad glossy lips, black 60'sish eyeliner, jo malone pomegranite noir, happy birthday to gary, i am so glad you were born x

No comments: